Upisivanje obveznih kolegija iz stranih jezika koji imaju mogućnost izbora i mogućnost prepisivanja

Katedra za zajednicke sadržaje

Studijski programi Filozofskog fakulteta u Osijeku donose se u skladu sa Statutom sveučilišta i drugim općim aktima „te sadrže strane jezike, posebice engleski jezik, kao opće obvezne predmete, naročito na nefilološkim preddiplomskim sveučilišnim i specijalističkim diplomskim studijima“ (Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Pravilnik o studijima i studiranju, srpanj 2015., Poglavlje II. 5. Studijski programi, Članak 11, točka 3.5., str. 7; http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/07/SJJS_Pravilnik_o_studijima_i_studiranju_srpanj_2015.pdf ).
Određeni programi prijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu u Osijeku u okviru obveznih zajedničkih kolegija nude studentima mogućnost odabira između engleskog i njemačkog jezika. U oba se slučaja radi o stručnom stranom jeziku za humanističke i društvene znanosti koji pretpostavlja određeno predznanje studenata iz osnovne i/ili srednje škole te omogućuju stjecanje onih kompetencija koje su potrebne tijekom akademske naobrazbe. Detaljni opisi sadržaja programa Engleskog za humanističke i društvene znanosti i Njemačkog za humanističke i društvene znanosti nalaze se u izvedbenim programima nefiloloških studija na mrežnicama o studijskim programima (https://www.ffos.unios.hr/studijski-programi/) i pojedinim kolegijima (https://sokrat.ffos.hr/ff-info/).

Koji strani jezik upisati i kada?
Ukoliko program određenoga studija omogućuje slobodan odabir, studenti preddiplomskoga studija prema svojemu predznanju i sadržaju kolegija koji je objavljen na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku biraju ili engleski ili njemački jezik kao obvezni kolegij pri upisu na prvu godinu. Student može upisati samo jedan strani jezik za humanističke i društvene znanosti kao obvezan kolegij. Broj 1 ili I u nazivu kolegija označava prvi semestar slušanja kolegija bez obzira o kojoj se godini učenja radi. Predmet se upisuje u Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Odabrani strani jezik potrebno je nastaviti učiti u trajanju koje je predviđeno programom studija. Primjerice, ako studijski program na Odsjeku za povijest predviđa četiri semestra stranog jezika kao obveznog kolegija, to znači da student koji odabere engleski jezik treba odslušati i položiti obvezne kolegije Engleski za humanističke i društvene znanosti I, II, III, IV tijekom prijediplomskog studija.

Može li se prepisati iz već upisanoga na drugi strani jezik?
Ukoliko se student tijekom studija želi prepisati iz već upisanoga kolegija stranog jezika (npr. engleskog) na kolegij iz drugoga stranoga jezika (npr. njemački), potrebno je obratiti pozornost na Odluku Fakultetskog vijeća od 16. 2. 2022. o vremenskom roku ispisa studenata s izbornih kolegija i s obveznih kolegija koji imaju mogućnost izbora upisa. Prema toj Odluci predmet upisan u Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) može se brisati na zahtjev studenta ako bude podnesen najkasnije 14 dana od datuma upisa u semestar i ako za brisanje upisanog predmeta postoje opravdani razlozi.
Pisani zahtjev treba uputiti prije svega nositeljima kolegija iz stranih jezika te navesti opravdane razloge prepisivanje na drugi strani jezik. Nakon što nositelji kolegija stranih jezika razmotre opravdanost zahtjeva i odgovore studentu, o zahtjevu treba obavijestiti i voditelje Odsjeka određenoga studija.

Koje su obveze studenta ukoliko tijekom studija odabere drugi strani jezik od onoga koji je inicijalno upisao?
Student ne može kombinirati slušanje i polaganje dvaju stranih jezika tijekom prijediplomskoga studija. Ako se student, primjerice, nakon prvog (zimskog) semestra prepiše s kolegija Engleski za humanističke i društvene znanosti I na kolegij Njemački za društvene znanosti 2, student može upisati kolegij Njemački za društvene znanosti 1 u zimskom semestru iduće akademske godine. Student u takvoj situaciji može u jednom semestru slušati dva kolegija: Njemački za društvene znanosti 1 i Njemački za društvene znanosti 3. Ispit/e iz stranoga jezika iz kojega se ispisao (npr. engleskog) student više nema obvezu polagati.

Priznavanje ispita stranih jezika položenih na drugim fakultetima
Studenti koji su položili ispit/e iz stranog jezika na fakultetima iz područja humanističkih i društvenih znanosti trebaju se javiti svojim predmetnim nastavnicima s potvrdom o položenom ispitu. Nakon usporedbe opsega, programa i broja dobivenih ECTS bodova, nastavnik će priznati položeni ispit ili uputiti studenta na slušanje kolegija.

Kako biti siguran koji strani jezik odabrati?
Studenti se savjetuju da na samom početku prijediplomskog studija procijene razinu svojega predznanja potrebnu za pohađanje i polaganje nastave određenoga stranoga jezika na fakultetskoj razini, pri čemu će nositelji kolegija rado pomoći. Za sva dodatna pitanja studenti se slobodno mogu obratiti nositeljima kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti – dr. sc. Dubravka Kuna (dkuna@ffos.hr)
Engleski za humanističke i društvene znanosti – dr. sc. Mirna Varga (mvarga@ffos.hr)
Engleski za humanističke i društvene znanosti te Njemački za humanističke i društvene znanosti – dr. sc. Ninočka Truck-Biljan (ntruck@ffos.hr).

Poruka studentima:

Poštovani studenti,
ukoliko se želite prepisati iz već upisanog stranog jezika (npr. engleskog) na drugi strani jezik (npr. njemački), molimo Vas da obratite pozornost na Odluku Fakultetskog vijeća od 16. 2. 2022. o vremenskom roku ispisa studenata s izbornih kolegija i s obveznih kolegija koji imaju mogućnost izbora upisa. Prema toj Odluci predmet upisan u Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) može se brisati na zahtjev studenta ako bude podnesen najkasnije 14 dana od datuma upisa u semestar i ako za brisanje upisanog predmeta postoje opravdani razlozi.
Molimo Vas da pisani zahtjev uputite prije svega nositeljima kolegija iz stranih jezika te navedete opravdane razloge prepisivanje na drugi strani jezik. Nakon što nositelji kolegija stranih jezika razmotre opravdanost Vašega zahtjeva i odgovore Vam, o zahtjevu trebate obavijestiti i voditelje Odsjeka na kojima studirate.
Napominjemo da student ne može kombinirati slušanje i polaganje dva strana jezika. Kada se odlučite za jedan jezik (primjerice njemački jezik), morate odslušati i položiti sva četiri kolegija iz tog jezika (Njemački za humanističke i društvene znanosti 1,2,3,4) ukoliko je tako predviđeno programom određenoga studija. Ukoliko se prepišete na Njemački za humanističke i društvene znanosti 2, možete naknadno, početkom zimskog semestra, upisati Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 te pohađati paralelno s Njemačkim za humanističke i društvene znanosti 3.
Ispite iz stranoga jezika iz kojega ste se ispisali nemate više obvezu polagati.
Savjetujemo da na samom početku prijediplomskog studija procijenite razinu svojega predznanja potrebnu za pohađanje i polaganje nastave određenoga stranoga jezika na fakultetskoj razini, pri čemu će Vam nositelji kolegija rado pomoći. Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

Vaši nastavnici stranih jezika,
dr. sc. Dubravka Kuna (dkuna@ffos.hr)
dr. sc. Mirna Varga (mvarga@ffos.hr)
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan (ntruck@ffos.hr)