Dobrodošli na stranice Centra za jezična istraživanja!

 

 

Centar za jezična istraživanja osnovan je 2019. godine, a zamišljen je kao fakultetsko, ali i sveučilišno središte za pojedinačna, interdisciplinarna i multidisciplinarna jezična istraživanja. Glavna je misija Centra za jezična istraživanja profiliranje Filozofskog fakulteta kao znanstvenog središta za istraživanje jezika sa širokim rasponom istraživačkih područja i metoda: usvajanje materinskog jezika, učenje inih jezika, integrirano učenje stranog jezika i nastavnog sadržaja (engl. CLIL), poučavanje stranog jezika na akademskoj razini, računalno potpomognuto učenje jezika, analiza diskursa, pragmalingvistika, kognitivna lingvistika, sociolingvistika, povijesna lingvistika, leksičke studije, gramatika, korpusna lingvistika.

Djelatnosti, a time i ciljevi Centra za jezična istraživanja obuhvaćaju ova područja:

a) Unapređenje međuodsječne i međukatedarske suradnje na Filozofskom fakultetu Osijek
b) Razvijanje suradnje sa sveučilišnim odsjecima koji se bave jezičnim istraživanjima
c) Uspostavljanje suradnje sa srodnim istraživačkim centrima u Hrvatskoj i inozemstvu
d) Prijava znanstvenih i stručnih projekata
e) Organiziranje znanstvenih skupova
f) Objava znanstvenih radova i drugih publikacija
g) Održavanje javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih popularizacijskih aktivnosti

Kontakt

Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9, HR − 31 000 Osijek

tel. 031 211 400
fax. 031 212 514

prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, voditeljica Centra (vpavicic@ffos.hr)
doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, zamjenica voditeljice Centra (amikic@ffos.hr)