Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 21. veljače 2024. (nove obavijesti)

13. 3. 2024.

Odluka o izboru – voditelj Ureda za znanost i međunarodnu suradnju


11. 3. 2024.

Rezultati jedne razine odabira kandidata – usmena provjera znanja (razgovor intervju) odabira kandidata


5. 3. 2024.

Poziv na usmeno testiranje (razgovor/intervju)


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto-položaj I. vrste-voditelj Odjeljka/voditelj Ureda za znanost i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23).

Kandidati Natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni ili dodiplomski sveučilišni  studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
  • poznavanje rada na računalu
  • aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje još jednog svjetskog jezika
  • tri godine radnog iskustva u struci.

Na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta-položaja I. vrste-voditelj Odjeljka/voditelj Ureda za znanost i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta.

Kandidati Natječaja su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika može biti ovjerena kod javnog bilježnika ili kod ustanove koja je izdala diplomu)
  • presliku identifikacijske isprave
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
  • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
  • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka.

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.  Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Kandidati Natječa koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru pred Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

 

Filozofski fakultet u Osijeku

Ulica Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – voditelj Ureda za znanost i međunarodnu suradnju”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.

Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Osijeku