Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 7. prosinca 2022. (NOVE OBAVIJESTI)

23. 1. 2023.

Odluka dekana o izboru stručnih suradnika za psihološko savjetovanje


20. 1. 2023.

Rezultati II. razine odabira kandidata i ukupni rezultati I. i II. razine odabira kandidata


18. 1. 2023.

Rezultati pisane provjere znanja I. razine i poziv na II. razinu


9. 1. 2023.

Poziv na pisanu provjeru znanja


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje 

 NATJEČAJ

za izbor

 1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za psihološko savjetovanje studenata u Odjeljku za psihološko savjetovanje studenata u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen (dodiplomski) sveučilišni studij psihologije
 • poznavanje rada na računalu i analize podataka
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • dvije godine edukacije iz savjetovanja i psihoterapije

Na mrežnoj stranici fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste – stručnog suradnika za psihološko savjetovanje.

Kandidati su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala diplomu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu i odgovarajući dokaz o edukaciji iz savjetovanja i psihoterapije
 • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za javni Natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u roku od osam (8) dana na adresu:

Filozofski fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za psihološko savjetovanje studenata ”

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.