Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje u akademskoj godini 2023./2024.

NATJEČAJ

za upis na

Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje  

u akademskoj godini 2023./2024.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.

Opći uvjeti i kriteriji upisa

I. Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati:

 1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij iz područja humanističkih  znanosti (polje filologija) (po bolonjskom sustavu),
 2. pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij humanističkih znanosti (polje filologija) po studijskom sustavu kakav je bio na snazi prije 2005. godine,
 3. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih znanosti (predbolonjski sustav),
 4. pristupnici koji su završili predbolonjski magistarski studij i položili sve propisane ispite ili su ih položili djelomično.

Ako se prijave kandidati izvan navedenih kategorija, njihov će status pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

II. Pristupnici za upis na studij moraju imati završen sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0. Pristupnici s nižim prosjekom mogu se upisati iznimno, uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika i na temelju Odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

III. Pristupnici moraju aktivno vladati najmanje jednim stranim jezikom, što treba biti vidljivo iz dokumentacije.

Obavijesti o studiju

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine odnosno šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija.

Školarina po semestru studija iznosi 700,00 eura, odnosno odnosno 5.274,15 kuna.

Školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Opis studija dostupan je na službenoj stranici Filozofskoga fakulteta Osijek (http://www.ffos.unios.hr: Studiji → Poslijediplomski studiji → Jezikoslovlje → Studijski program), a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije osobno ili telefonski na broj 031/494-725 te elektroničkom poštom stručne suradnice za poslijediplomske studije Dajane Tomas, mag. iur. (dtomas1@ffos.hr).

Prijavi za upis treba priložiti:

 1. obrazac za prijavu koji se nalazi u nastavku natječaja
 2. životopis
 3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika kod javnog bilježnika ili nadležene ustanove koja je diplomu izdala) ili rješenje o akademskom priznavanju strane diplome (ovjerena preslika)
 4. motivacijsko pismo s okvirnim planom istraživačkih interesa
 5. prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
 6. preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena manji od 4,0)
 7. odluku poslodavca o plaćanju studija (ako polaznik sam ne plaća studij).

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2023. godine.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da u akademskoj godini 2023./2024. ne upiše novu generaciju studenata na navedenom studiju o čemu će pravovremeno obavijestiti kandidate koji su se prijavili na ovaj Natječaj.

Prijavu na Natječaj i ostale dokumente dostaviti na adresu:

Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek

ili elektroničkom poštom na: dtomas1@ffos.hr.


TEKST NATJEČAJA I OBRAZAC ZA PRIJAVU

THE CALL FOR THE ENROLMENT IN THE POSTGRADUATE UNIVERSITY STUDY PROGRAMME IN LINGUISTICS IN THE ACADEMIC YEAR 2023/2024