Poziv udrugama i drugim neprofitnim organizacijama za prijavu aktivnosti

Na temelju 23. članka Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst dekan izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan raspisuje

 

POZIV

ZA PRIJAVU AKTIVNOSTI/PROJEKATA

UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

USMJERENIH NA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

 I POVEĆANJE KVALITETE STUDIRANJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U OSIJEKU

U SKLADU SA STRATEŠKIM CILJEVIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA

U SASTAVU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

I.

Poziv se objavljuje u svrhu dodjele financijskih sredstava za (su)financiranje aktivnosti/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva, koji su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti usmjerene na studentski standard i akademsko okružje.

II.

Financijska sredstva dodjeljuju se u svrhu (su)financiranja aktivnosti koje su usmjerene na povećanje kvalitete i osiguravanje sadržajno bogatijeg života studenata i kojima se ispunjavaju strateški ciljevi Filozofskog fakulteta u Osijeku, a koje će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2023. godine.

III.

Prioritetne su aktivnosti/projekti oni koji su usmjereni na studente Filozofskog fakulteta u Osijeku te proizlaze iz strateških ciljeva Filozofskog fakulteta u Osijeku:

 1. unaprijediti uvjete studiranja za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina
 2. organizirati aktivnosti podrške u izgradnji karijera studenata
 3. organizirati društveno-kulturne aktivnosti usmjerene na dolazne studente s ciljem unapređivanja uvjeta studiranja studenata na mobilnosti
 4. promicati društveno-korisno učenje i društveno-korisni rad
 5. osnažiti studente za istraživački i znanstveni rad
 6. promicati ideju nulte stope nasilja i poticati suzbijanje diskriminacije u studentskoj populaciji
 7. informirati o rodnoj ravnopravnosti u studentskoj populaciji
 8. potaknuti raspravu o mogućnostima očuvanja okoliša u studentskoj populaciji.

IV.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i odobriti za pojedinu aktivnost/projekt jest 5.000,00 kn (663,61 EUR[1]). Udruge i druge neprofitne organizacije mogu predložiti više aktivnosti/projekata u sklopu ovog Poziva.

Broj odabranih aktivnosti/projekata i visina odobrenog financiranog iznosa ovisit će o raspoloživim sredstvima i strateškim prioritetima Fakulteta za godinu u kojoj se financiraju aktivnosti/projekti.

V.

Na Poziv se mogu prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. upisani su u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar i Registar neprofitnih organizacija
 2. svojim su se statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti usmjerenih na studentski standard i akademsko okružje te promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske
 3. imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju sredstvima
 4. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete.

VI.

Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava:

 1. opći/formalni kriteriji:

– dostava pravovremene, cjelovito popunjene dokumentacije

– usklađenost predložene aktivnosti/projekta s utvrđenim strateškim ciljevima i prioritetnim aktivnostima Poziva

 1. institucijska sposobnost prijavitelja:

– iskustvo u provođenju programa

– organizacijski i ljudski kapaciteti prijavitelja

– uključenost volontera u rad

– aktivna suradnja s različitim partnerskim organizacijama

 1. kvaliteta predložene aktivnosti/projekta:

– jasna definiranost predložene aktivnosti/projekta

– usklađenost ciljeva odnosno rezultata predložene aktivnosti/projekta s prioritetnim aktivnostima Poziva

– očekivana korist ciljeva odnosno rezultata predložene aktivnosti/projekta za povećanje kvalitete i ostvarenje sadržajno bogatijeg života studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku

– predloženi je plan realističan u pogledu planiranog vremenskog razdoblja provedbe

– predloženi je plan usmjeren na sve studente, neovisno o njihovu studijskom smjeru, studentskom statusu ili godini studija

– osigurano je praćenje provedbe i vrednovanja aktivnosti/projekta

– osigurane su promocija i vidljivost predložene aktivnosti/projekta u javnosti

 1. troškovi:

– procijenjeni su troškovi planirani racionalno

– procijenjeni su troškovi usklađeni s predloženim aktivnostima

– procijenjeni su troškovi usklađeni s planiranim rezultatima

 1. dodana vrijednost aktivnosti/projekta:

– aktivnost/projekt sadrži ideje koje će potaknuti studentsko sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima i široj zajednici

– aktivnost/projekt sadrži ideje koje će unaprijediti kvalitetu studiranja

– aktivnost/projekt sufinanciran je iz drugih izvora osim sredstava Fakulteta.

VII.

Obrazac prijave i popis priloga uz prijavu nalaze se u nastavku Poziva.

VIII.

Prijave aktivnosti/projekta dostavljaju se u elektroničkom obliku na propisanom obrascu na adresu dekan@ffos.hr.

IX.

Rok je za dostavu prijava 15. veljače 2023. godine.

X.

Prijavitelji imaju obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Filozofski fakultet u Osijeku ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Podnošenjem prijava prijavitelji prihvaćaju sve uvjete utvrđene ovim Pozivom.

Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo poništenja Poziva bez obveze naknade nastalih troškova podnositeljima prijava.

XI.

Za aktivnost ili projekt za koje Fakultet odobri financiranje prijavitelji su dužni dostaviti izvješće o realiziranim aktivnostima u roku od 30 dana od dana završetka provedbe aktivnosti/projekta ili najkasnije do 31. siječnja 2024. godine na adresu dekan@ffos.hr.

Izvješće o realiziranim aktivnostima mora sadržavati sljedeće:

– popis i opis provedenih aktivnosti uz istaknute poveznice na javnu objavu rezultata

– detaljni ispis troškova poredan kronološki po vremenu nastanka troška s naznakom o dobavljaču/izdavatelju računa i svrsi/namjeni troška

izvješće o potrošnji proračunskih sredstava.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu dekan@ffos.hr do isteka roka za dostavu prijava na Poziv.

 

DEKAN

izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan


[1] Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

OBRAZAC PRIJAVE – udruge i neprofitne organizacije civilnog društva

Tekst Poziva dostupan je OVDJE.