Međunarodna znanstvena konferencija GLOBALNE KOMPETENCIJE ZA 21. STOLJEĆE / International Scientific Conference GLOBAL COMPETENCIES FOR THE 21ST CENTURY

FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole

organizira

Međunarodnu znanstvenu konferenciju

GLOBALNE KOMPETENCIJE ZA 21. STOLJEĆE

Osijek, 14. – 15. studenoga 2022.

 

Pozivamo Vas na međunarodnu znanstvenu konferenciju koju organiziraju doktorandi Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole. Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku i na mreži platforme Zoom.

Cilj je konferencije naglasiti važnost razvijanja globalnih kompetencija učenika i kreatora odgojno-obrazovnih politika. Razvijanje globalnih kompetencija omogućuje međusobno razumijevanje, povezivanje lokalnog i globalnog, kritičko razmišljanje i spremnost na nove izazove koje donosi budućnost. Možemo li u učenika potaknuti znatiželju i motivaciju, otvorenost za različitost i preuzimanje odgovornosti? Možemo li i kako učenike naučiti kritički razmišljati?, neka su od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti.

Teme skupa:

 • obrazovanje za 21. stoljeće – pogled u budućnost,
 • reforme odgojno-obrazovnog sustava na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, razini visokog obrazovanja i u području cjeloživotnog obrazovanja,
 • kurikulumi za razvoj globalnih kompetencija,
 • interdisciplinarnost u pristupu razvoja globalnih kompetencija.

Poziv na predaju sažetaka

Upute za izradu sažetka: Sažetak treba sadržavati od 150 do 300 riječi te do pet ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi sažetci i cjeloviti radovi predaju se na engleskom jeziku e-mailom na: gc21@ffos.hr

Način sudjelovanja: Sudjelovanje je moguće prijavom sažetka i usmenim izlaganjem te dostavom cjelovitog rada u predviđenom roku po završetku konferencije. Cjeloviti radovi podliježu dvostrukoj recenziji nakon čega će biti objavljeni u zborniku radova.

Važni datumi:

 • 1. srpnja 2022. – rok za slanje sažetka
 • 1. rujna 2022. – obavijest o prihvaćanju sažetka
 • 14. – 15. studenog 2022. – konferencija
 • 31. prosinac 2022. – rok za slanje cjelovitih radova

Postupak prijave:

Prijavi je potrebno priložiti sažetak izlaganja na engleskom jeziku i u opsegu ne većem od 300 riječi. Uz sažetak potrebno je navesti naslov, ime autor(a), naziv institucije i adresu te 3 do 5 ključnih riječi. Kotizacija iznosi 300kn, a uplaćuje se na IBAN Filozofskog fakulteta u Osijeku.

PRIJAVNICA

Filozofski fakultet u Osijeku

Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek

OIB: 58868871646

tel. 031 21 14 00

IBAN: HR8423600001102484368

Model uplate: 00

Poziv na broj: OIB

Opis plaćanja: GC21, ime i prezime sudionika

 

 Organizacijski odbor

Doktorandi Poslijediplomskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole

Predsjednik: Bruno Matijašević

               Marinela Boras

               Kristina Horvat

               Martina Jularić

               Iva Klarić

               Mihael Puljić

               Sanja Milković Šipek

               Marijana Škorić

               Antonija Vukašinović


FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

Postgraduate university study program Pedagogy and Contemporary School Culture

is organizing

the International Scientific Conference

GLOBAL COMPETENCIES FOR THE 21ST CENTURY

Osijek, November 14 – 15, 2022

 

We invite you to participate in the international scientific conference organized by the students of Postgraduate university study program Pedagogy and Contemporary School Culture. The conference will be held in Osijek at the Faculty of Humanities and Social Sciences and online via Zoom.

The goal of the conference is to emphasize the importance of development of global competencies, for both students and creators of educational policies. The development of global competencies allows improved mutual understanding, interconnection of the global and the local, critical thinking and an increase in competence for future challenges. Can we inspire students to be curious and motivated, open to diversity and ready to take responsibility? Can we prepare students for critical thinking and how? These are some of the questions we plan on answering.

Topics of the conference:

 • education for the 21st century – a view into the future
 • educational system reform on all levels: preschool, primary school, secondary school, university level education and lifelong learning
 • curriculum for the development of global competencies
 • interdisciplinarity in developing global competencies

 

Call for Abstracts

Abstract submission guidelines: The abstract word count must be limited to 150-300 words. There must be no more than 5 keywords clearly stated in both English and Croatian. All abstracts as well as full papers must be submitted in English via email: gc21@ffos.hr

Ways to participate: Prospective participants may participate by submitting the abstract and presenting their work at the conference. Prospective participants may also submit a full scientific paper in accordance to indicated dates. After the double-blind peer review, in the case of a positive response, the papers will be published in conference proceedings.   

Important dates:

 • July 1, 2022 – abstract submission deadline
 • September 1, 2022 – abstract acceptance deadline
 • November 14 – 15, 2022 – the conference
 • December 31, 2022 – full paper submission deadline

 

Registration proceedings:

The registration must contain the abstract, that must be submitted in English and contain no more than 300 words. The registration must also contain the full title of the paper, name of the author(s), institution and 3 to 5 keywords. The conference fee is 300 kunas, which should be paid to the IBAN number of Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek.

REGISTRATION FORM

 

Faculty of Humanities and Social Sciences

Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek

OIB: 58868871646

tel. 031 21 14 00

IBAN: HR8423600001102484368

Payment model: 00

Reference number: OIB (personal identification number in Croatia) or Tax number (for foreigners)

Specification: GC21, name and surname of the participant

 

 

Organizing Committee

Students of Postgraduate university study program Pedagogy and Contemporary School Culture

Chair: Bruno Matijašević

Marinela Boras

Kristina Horvat

Martina Jularić

Iva Klarić

Mihael Puljić

Sanja Milković Šipek

Marijana Škorić

Antonija Vukašinović