Najčešća pitanja i odgovori

 

Kada se provodi upis programa PPDM izobrazbe? 

Upis programa provodi se u dva upisna roka tijekom jedne godine. Prvi upisni rok provodi se početkom rujna, a drugi krajem siječnja / početkom veljače. Obavijest o upisnom roku objavljuje se na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta te na mrežnim stranicama PPDM izobrazbe.

Na koji se način provodi upis programa PPDMI?

Upis programa provodi se putem mrežne aplikacije. Da bi polaznik upisao PPDM izobrazbu, potrebno je pristupiti mrežnoj aplikaciji, dostupnoj u okviru naslovne obavijesti o upisu. Prvi je korak registracija polaznika, zatim prijava i na kraju upis. U svim koracima potrebno je slijediti upute i priložiti sve tražene dokumente.

Kolika je cijena programa? 

Cijena programa po polazniku je 1.121,51 eura  (8.450,00 kn).

Postoji li mogućnost obročnoga plaćanja izobrazbe?

Program je moguće platiti u četiri obroka. Datumi plaćanja svakog pojedinog obroka definirani su u naslovnoj obavijesti o upisu PPDM izobrazbe.

Ako se nakon početka izobrazbe odustane od daljnjega pohađanja nastave, treba li platiti cijeli iznos izobrazbe? 

Budući da svaki polaznik potpisuje ugovor pri upisu programa PPDM izobrazbe, sve se ugovorne obveze moraju izvršiti.

Gdje se mogu dobiti informacije o strukturi i sadržaju programa PPDM izobrazbe?

Program PPDM izobrazbe opisan je u Elaboratu o programu PPDM izobrazbe, dostupnim na mrežnoj stranici PPDM, poveznica: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/dokumenti/.

Koliko traje program PPDM izobrazbe?

Program PPDM izobrazbe osmišljen je tako da su predmeti raspoređeni u dva semestra, ali se u izvedbi program ostvaruje kao jedna cjelina. To znači da se sve obveze mogu završiti i ranije jer se nastava izvodi koncentrirano, odnosno kumulativno, a ispiti se polažu odmah nakon završetka nastave svakog pojedinog predmeta. Također, završetak programa ovisi o radu i angažmanu polaznika (redovitom polaganju ispita i ispunjavanju obveza u predmetu Školska praksa).

Kada se održava nastava? 

Nastava se održava subotom od 8.30 do 15.30 prema rasporedu sati nastave dostupnim na mrežnoj stranici PPDMI.

Je li obvezno pohađati nastavu svaku subotu i koliko je dozvoljeno izostati s nastave?

Pohađanje nastave je obvezno, što je definirano Pravilnikom o PPDM izobrazbi, člankom 10. U slučaju opravdanog izostanka potrebno je javiti se predmetnom nastavniku.

Ako iskoristim mogućnost praćenja nastave putem interneta, koliko puta moram dolaziti u Osijek? 

Polaznici koji prate nastavu putem interneta mogu sve obveze izvršiti putem interneta.

Postoje li snimljena predavanja za polaznike putem interneta u slučaju da nisu pogledali predavanja u određenim terminima? 

Da. Snimke predavanja koja su se održala prethodne subote mogu se pogledati tijekom sljedećega tjedna od ponedjeljka od 9.00 sati do subote u 8.00 sati.

Jesu li i ispiti organizirani putem interneta ili treba dolaziti u Osijek na ispit?  

Način polaganja ispita za svaki predmet naveden je u Elaboratu o programu PPDM izobrazbe (u dijelu opisa predmeta) te u Izvedbenom planu nastave. Način polaganja ispita dogovara se s predmetnim nastavnikom. U pravilu, polaznici koji prate nastavu putem interneta, isto tako putem interneta polažu i ispite.

Tko može upisati program PPDM izobrazbe?

Program PPDM izobrazbe mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili poslijediplomski sveučilišni ili specijalistički studij

b) pristupnici koji su završili sveučilišni ili stručni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij po starom ili prema novom (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski nenastavnički studij po novom (bolonjskom) programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja)

c) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS

d) pristupnici koji su završili gimnaziju.

Druga sam godina dvopredmetnoga diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) i Njemačkoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer). Zanima me sljedeće:

  1. Mogu li i prije završetka diplomskoga studija upisati program PPDM izobrazbe koji bih upisala zbog studija Njemačkoga jezika i književnosti koji je nenastavnički smjer?

Program PPDM izobrazbe može se upisati i pohađati tijekom studija koji je naveden. U tom slučaju program se upisuje temeljem svjedodžbe/diplome o završetku preddiplomskoga sveučilišnoga studija na kojem je polaznik stekao minimalno 180 ECTS.

  1. Ako mogu već tijekom studija upisati program, postoji li mogućnost da mi se priznaju predmeti koje sam položila/koje ću položiti u okviru diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer)?

Ako predmet koje je polaznik položio u okviru studija koji je upisao na Filozofskom fakultetu Osijek ili drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj po svom sadržaju i opsegu odgovara predmetu koji postoji u okviru PPDM izobrazbe, postoji mogućnost priznavanja ispita.

Tijekom prijave i upisa programa PPDM izobrazbe, putem mrežne aplikacije, polaznik podnosi molbu za priznavanje ispita, o čemu u konačnici odlučuje predmetni nastavnik. Više o uvjetima priznavanja ispita i postupku priznavanja može se pročitati u dokumentu Uvjeti za priznavanje ispita i postupak priznavanja ispita koji se nalazi na mrežnoj stranici PPDM izobrazbe, poveznica: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/dokumenti/.

  1. Ako mi se priznaju ispiti položeni u inicijalnom obrazovanju, hoće li mi se umanjiti iznos školarine?

Polazniku se umanjuje iznos školarine za 10 % bez obzira na broj priznatih ispita, tj. položenih predmeta. Više o tome možete pročitati u dokumentu Odluka o priznavanju predmeta i umanjenju školarine na PPDM izobrazbi koja se nalazi na mrežnoj stranici PPDMI, poveznica: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/dokumenti/

Završila sam fakultet u inozemstvu. Mogu li upisati program PPDM izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Osijeku?

Polaznik koji je završio studij u inozemstvu može upisati program PPDM izobrazbe na našem fakultetu. Međutim, budući da je u mrežnoj aplikaciji potrebno priložiti ispravu o završenom školovanju ovjerenu kod javnog bilježnika, prije toga potrebno je izvršiti priznavanje inozemne obrazovne/visokoškolske kvalifikacije (više informacija na poveznici: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija ).

Postoji li mogućnost polaganja Školske prakse u školi koju bismo sami izabrali?

Da, postoji. Polaznici imaju mogućnost predložiti školu u kojoj bi željeli polagati Školsku praksu. Za Školsku praksu postoji posebna mrežna aplikacija koja se u odgovarajućem trenutku otvara i svaki polaznik ima obvezu prijaviti se u mrežnu aplikaciju i odabrati jedan od triju ponuđenih obrazaca:

  1. obrazac o priznavanju Školske prakse
  2. obrazac o samostalnom organiziranju Školske prakse
  3. obrazac o tome da Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse.

Obavijest o otvaranju mrežne aplikacije pravodobno se objavljuje na mrežnim stranicama PPDM.

Ako već radim u školi, može li mi se navedeni nastavni rad priznati kao obavljena praksa?

Polazniku se može priznati Školska praksa ako radi u neposrednoj nastavi u školi najmanje 21 radni dan, što je definirano Pravilnikom o PPDM izobrazbi, članak12, stavak 6.

Ako se zaposlim za vrijeme trajanja izobrazbe, moram li polagati predmet Školska praksa?

Ako se polaznik za vrijeme pohađanja PPDM izobrazbe zaposli u školi u neposrednoj nastavi, ima mogućnost biti oslobođen polaganja Školske prakse ako ispunjava uvjete definirane Pravilnikom o PPDM izobrazbe, članak 12, stavak 6.

Kada se dobiva potvrda o završetku programa PPDM izobrazbe?

Po završetku programa polaznici dobivaju potvrdu o završenom programu PPDM izobrazbe. Polaznici program završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih obveznih i odabranih izbornih predmeta koji su opisani u programu PPDM izobrazbe i navedeni u Izvedbenom planu nastave za tekuću akademsku godinu. Kada polaznik položi sve ispite i kada su sve ocjene evidentirane u ISVU sustav, polaznik predaje referadi za PPDM izobrazbu molbu za izdavanje potvrde o završenoj izobrazbi.

Što ako ne završim izobrazbu do roka utvrđenog ugovorom o PPDM izobrazbi?

Polaznik je obvezan završiti program PPDM izobrazbe u roku od 12 mjeseci od dana upisa. Ako polaznik u navedenom roku ne završi Program, Povjerenstvo mu može na temelju pismene molbe odobriti dovršenje u trajanju od maksimalno 12 mjeseci od dana donošenja odluke o dovršenju.

Postoji li mogućnost mirovanja obveza?

Da, postoji. Obveze polaznika Programa miruju:

– za vrijeme trudnoće

– za polaznice majke ili polaznika oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima

– za vrijeme bolesti tijekom izobrazbe u drugim opravdanim slučajevima na temelju odluke Povjerenstva za rješavanje molbi polaznika programa za cjeloživotno obrazovanje.