Javna nabava

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja Filozofskog fakulteta u Osijeku iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Slijedom navedenog, Filozofski fakultet u Osijeku, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. ALIGHIERI, uslužni obrt, vl. Stjepan Ćurčić, Vijenac lipa 38, 31000 Osijek, OIB: 04154893459
 2. Arwenuška, obrt za savjetovanje, edukaciju i istraživanje, vl. Daniela Šincek, Josipa Jurja Strossmayera 91, 31000 Osijek, OIB: 81301239857
 3. AUDEO, obrt za istraživanje tržišta vl. Željko Pavić i Krunoslav Vukelić, J. J. Strossmayera 341, 31000 Osijek, OIB: 16438319113
 4. BKT Centar, obrt za savjetovanje i psihoterapije, vl. Ana Babić Čikeš, Sjenjak 42, 31000 Osijek, OIB: 36651860302
 5. CRISIS INNOVATION LAB d.o.o., Vijenac Ivana Meštrovića 44, 31000 Osijek, OIB: 21346389624
 6. GNIJEZDO, obrt za poduke iz pedagoških djelatnosti, vl. Marija Sablić, 31000 Osijek, OIB: 38222879817
 7. IN-TRA, obrt za prevođenje i poduku, vl. Marija Omazić, Koprivnička 37, 31000 Osijek, OIB: 79768373966
 8. KONCERT d.o.o. , Cara Hadrijana 13, 31000 Osijek, OIB: 5651463857
 9. MIRAI CONSULTING, obrt za edukacije i savjetovanje, vl. Hrvoje Potlimbrzović, Ulica sv. Ane 53 A, 31000 Osijek, OIB: 93207539872
 10. MJERNIK, d.o.o. , Hrvatskih žrtava 19, 32100 Vinkovci, OIB: 42786654046
 11. NORA TRGOVINA d.o.o. , Vijenac Ljube Babića 4, 31000 Osijek, OIB: 00426254696
 12. NORVEL, obrt za savjetovanje i istraživanje, vl. Dajana Krupić, Biljska cesta 31, 31000 Osijek, OIB: 46494275688
 13. OBRTNIČKA RADNJA ZA POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA HLAĐENJE “ANCOL”, vl. Krunoslav Čolić, Kratka 20, 32270 Županja, OIB: 10155879847
 14. OBZOR, d.o.o. , Vlašićka 11, 31000 Osijek, OIB: 65735385466
 15. OPG Alojs Jug, Kolodvorska 27, 31224 Niza, OIB: 44407523082
 16. OPG Varga Milan, Braće Radića 11, 31511 Bokšić Lug, OIB: 70358141323
 17. PrimArt, soboslikarski i građevinski obrt, vl. Mladen Cikač, Franje Tuđmana 55, 31325 Čeminac, OIB: 10560953302
 18. R-DESIGN d.o.o. , Lučki prilaz 2, 31000 Osijek, OIB: 66264263127
 19. TROJAN, obrt za izdavačke, kreativne i umjetničke djelatnosti, vl. Ivan Trojan, Vijenac Gorana Zobundžije 4, 31000 Osijek, OIB: 79822640756
 20. VERTIKALA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, obrt za savjetovanje u vezi s informacijskim tehnologijama, vl. Tomislav Jakopec, Ružina ulica 130, 31000 Osijek, OIB: 7862425599