Studijski programi

Podaci o uvjetima upisa na preddiplomske studije njemačkog jezika i književnosti mogu se pronaći na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta: Postani student.

 

Preddiplomski studij germanistike

 Naziv studija:

Preddiplomski studij germanistike.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku

Trajanje studija:

6 semestara (1.-6. semestar).

Izvedbeni planovi:

jednopredmetni studij

dvopredmetni studij

Uvjeti upisa:

Na preddiplomski studij mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom školom i prema važećim uvjetima upisa koji su objavljeni na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta. Preddiplomski studij germanistike nudi studentima temeljno stručno obrazovanje i stjecanje solidne jezične kompetencije njemačkog jezika. Također će se pridavati pozornost razvijanju sposobnosti za praktičnu primjenu usvojenih znanja. Ne bi se dakako izostavili ni sadržaji koji se tiču znanstvene metodologije i teorijskih znanja naše struke. Nadalje će ovaj studij ponuditi studentima poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnog sustava, u kontekstu njegove medijalne vrijednosti, ali također i u kontekstu njegove povijesne razvojne vertikale. Na ovom studiju poticat će se logičko i analitičko razmišljanje kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika i književnosti. Konačno, preddiplomski studij germanistike nastojat će njegovati kulturnu i jezičnu sponu prema hrvatskome jeziku u obliku kontrastivnih odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti.

Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija germanistike raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija. Pritom treba posebno istaknuti poslove u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci).

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija germanistike student stječe akademski naziv “baccalaurea / baccalaureus germanistike”

 

 

Diplomski studij germanistike nastavničkog usmjerenja, jednopredmetni

Naziv studija:

Diplomski studij germanistike nastavničkog usmjerenja.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku.

Trajanje studija:

4 semestara (7-10 semestar).

Izvedbeni plan studija:  ovdje

Uvjeti upisa:

Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. Za praćenje programa diplomskog studija germanistike nastavničkog usmjerenja dovoljan je preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozmestvu.

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju germanistike, te po završetku diplomskoga studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

 • jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na C1-C2 razini prema Europskim referentnim stupnjevima,
 • temeljna znanja o suvremenim lingvističkim disciplinama,
 • poznavanje kulture zemalja njemačkoga govornoga područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata),
 • poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,
 • poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranoga i drugoga jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;
 • poznavanje temeljnih glotodidaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja njemačkoga jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta;
 • poznavanje tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika.

Studenti stječu sljedeće sposobnosti:

 • sposobnost lingvističke analize strukture i uporabe jezika,
 • sposobnost individualne interpretacije književnoga djela,
 • sposobnost primjene interkulturalnoga pristupa u usporedbnim analizama kulturnih, gospodarskih, povijesnih i političkih veza između Hrvatske i zemalja njemačkoga govornoga područja,
 • sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkoga promišljanja procesa učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika,
 • sposobnost uporabe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,
 • sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,
 • sposobnost pronalaženja informacija,
 • sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkoga rada.

Studenti koji završe diplomski studij germanistike u nastavničkom usmjerenju osposobljeni su za poučavanje njemačkoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj magistra germanistike i zvanje nastavnika njemačkoga jezika i književnosti.

 

 

Diplomski studij germanistike nastavničkoga usmjerenja, dvopredmetni

Naziv studija:

Diplomski studij germanistike nastavničkog usmjerenja.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku.

Trajanje studija:

4 semestara (7-10 semestar).

Izvedbeni plan: ovdje

Uvjeti upisa:

Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji ili inozemstvu.

Za praćenje programa diplomskog studija germanistike nastavničkog usmjerenja dovoljan je preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozmestvu.

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju germanistike, te po završetku diplomskoga studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

 • jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na C1-C2 razini prema Europskim referentnim stupnjevima,
 • temeljna znanja o suvremenim lingvističkim disciplinama,
 • poznavanje kulture zemalja njemačkoga govornoga područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata),
 • poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,
 • poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranoga i drugoga jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;
 • poznavanje temeljnih glotodidaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja njemačkoga jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta;
 • poznavanje tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika.

Studenti stječu sljedeće sposobnosti:

 • sposobnost lingvističke analize strukture i uporabe jezika,
 • sposobnost individualne interpretacije književnoga djela,
 • sposobnost primjene interkulturalnoga pristupa u usporedbnim analizama kulturnih, gospodarskih, povijesnih i političkih veza između Hrvatske i zemalja njemačkoga govornoga područja,
 • sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkoga promišljanja procesa učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika,
 • sposobnost uporabe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,
 • sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,
 • sposobnost pronalaženja informacija,
 • sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkoga rada.

Studenti koji završe diplomski studij germanistike u nastavničkom usmjerenju osposobljeni su za poučavanje njemačkoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj magistra germanistike i zvanje nastavnika njemačkoga jezika i književnosti.

 

 

Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja, jednopredmetni

Naziv studija:

Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za njemački jezik i književnost

Trajanje studija:

4 semestra (7-10 semestar).

Uvjeti upisa na studij:

Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Kandidati koji su stekli baccalaureus u inozemstvu moraju govoriti hrvatski ili njemački jezik kao materinski. Ako je njemački jezik materinski, moraju imati baccalaureus kroatistike. Ako je hrvatski jezik materinski, moraju imati baccalaureus germanistike.

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju. Tijekom diplomskog studija studenti stječu teorijska i praktična znanja za pismeno stručno prevođenje, prvenstveno u strukama koje su izabrali tijekom studija odnosno u književnom prevođenju. Nadalje studenti stječu i spoznaje iz suvremene znanosti o prevođenju (translatologije) koje studente osposobljavaju za refleksiju o širokom spektru teorijskih pitanja prevođenja. Studenti također stječu spoznaje o tehnikama znanstvenog i istraživačkog rada u području translatologije. Nadalje studenti stječu spoznaje o značaju njemačkih prijevoda za kulturnu povijest Slavonije, pa će završetkom studija studenti biti osposobljeni i za istraživanje prijevodne građe s njemačkog na hrvatski i vice versa pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama. Na diplomskom studiju germanistike u prevoditeljskom usmjerenju studenti također stječu sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskog studija germanistike prevoditeljskog usmjerenja stječe se akademski stupanj magistra germanistike i zvanje diplomiranog prevoditelja za njemački jezik.

 

 

Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja, dvopredmetni

Naziv studija: 

Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku

Trajanje studija:

4 semestra (7-10 semestar).

Izvedbeni plan: ovdje

Uvjeti upisa na studij:

Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Kandidati koji su stekli baccalaureus u inozemstvu moraju govoriti hrvatski ili njemački jezik kao materinski. Ako je njemački jezik materinski, moraju imati baccalaureus kroatistike. Ako je hrvatski jezik materinski, moraju imati baccalaureus germanistike. Studij je dvopredmetan. Može se kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem u nenastavničkom ili nastavničkom usmjerenju koji postoje na Filozofskom fakultetu u Osijeku (osim dvopredmetnog diplomskog studija germanistike nastavničkog usmjerenja). Oba studijska predmeta su ravnopravna.

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju. Tijekom diplomskog studija studenti stječu teorijska i praktična znanja za pismeno stručno prevođenje, prvenstveno u strukama koje su izabrali tijekom studija odnosno u književnom prevođenju. Nadalje studenti stječu i spoznaje iz suvremene znanosti o prevođenju (translatologije) koje studente osposobljavaju za refleksiju o širokom spektru teorijskih pitanja prevođenja. Studenti također stječu spoznaje o tehnikama znanstvenog i istraživačkog rada u području translatologije. Nadalje studenti stječu spoznaje o značaju njemačkih prijevoda za kulturnu povijest Slavonije, pa će završetkom studija studenti biti osposobljeni i za istraživanje prijevodne građe s njemačkog na hrvatski i vice versa pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama. Na diplomskom studiju germanistike u prevoditeljskom usmjerenju studenti također stječu sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskog studija germanistike prevoditeljskog usmjerenja stječe se akademski stupanj magistra germanistike i zvanje diplomiranog prevoditelja za njemački jezik.