Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim putem (uključujući e-mail dburazin@ffos.hr):

Filozofski fakultet Osijek

Službenik za informiranje

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

Republika Hrvatska

faksom na broj: +385 31 21 25 14,

ili usmenim putem (osobno na urudžbeni zapisnik / soba 19 radnim danom od 08:00 do 12:00 sati)

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Službenik za informiranje: Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Filozofskog fakulteta Osijek

 

Propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst)

 

Što se ne smatra zahtjevom i kada se Zakon ne primjenjuje?

Ustupanje zahtjeva

Rokovi

Ograničenja prava na pristup informacija

Omogućavanje pristupa informaciji

Rješavanje o zahtjevu

Zaštita prava korisnika

Obrasci (Word dokumenti)

Ostalo