dr. sc. Barbara Balen

Soba: 51

Barbara Balen

dr. sc.

viši asistent

Odsjek: KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

E-mail: bbalen@ffos.hr

Barbara Balen rođena je u Osijeku, gdje je završila Jezičnu gimnaziju i diplomski studij Kulturologije, smjer medijska kultura na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Pohađala je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Pavića i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Tatjane Ileš s temom: Semiotičke promjene uličnoga nazivlja grada Osijeka tijekom 20. stoljeća te stekla akademski stupanj doktorice interdisciplinarnih društvenih znanosti. Zaposlena  je na Filozofskom fakultetu u Osijeku u suradničkom zvanju više asistentice.

Tijekom rada  na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, kasnije Akademiji za umjetnost i kulturu, bila je koordinatoricom festivala u organizaciji Akademije: Međunarodnog festivala kazališnih akademija Dioniz od 2009. do 2015. godine, Međunarodne revije lutkarstva  Lutkokaz od 2010. do 2016., Međunarodnog festivala Umjetnost i žena  2016. i 2019. te Dana Julija Knifera 2017. godine.  Bila je urednicom zbornika studentskih radova Koja si ti legenda?! iz 2012. i Bajsom kroz meandar iz 2014. godine. U srpnju 2015. godine sudjelovala je na ljetnoj školi u organizaciji Leeds Beckett University u Leedsu i na međunarodnom festivalu radikalnoga teatra Flare u Manchesteru (Ujedinjeno Kraljevstvo) u okviru Erasmus +programa. U lipnju 2016. i 2017. godine usavršavala se na međunarodnom  kazališnom festivalu ACT u Bilbaou, (Španjolska) uz potporu Accion Cultural  Espanola.  Nadalje, usavršavala se tijekom rujna 2019. godine na ESMAE, Politecnico do Porto, (Portugal) u okviru Erasmus+ mobilnosti. Bila je menadžericom za komunikacije na međunarodnom projektu All Strings Attached (2015-2017.) u okviru programa Kreativna Europa te suradnicom na međunarodnom projektu: EU Contemporary Puppetry Critical Platform (ECiPeCiPec, 2020-2023.), također u okviru programa Kreativna Europa.

 Završila dvogodišnju edukaciju za menadžere u kulturi National Arts Management Intensive: Croatia u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta, Washington D.C. (SAD) 2013-2015.

U ožujku 2017. završila je Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Tijekom 2018., 2019. i 2020. godine bila je članicom Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave programa, Zaklade Kultura nova.

Aktivno govori engleski i njemački jezik, a pasivno se služi francuskim, talijanskim i ruskim jezikom.

Poveznice: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/362550

                   https://scholar.google.com/citations?user=bMtUG6gAAAAJ&hl=hr