Predsjedništvo i kontakt

Predsjedništvo

Predsjednica Udruge: Dragana Božić Lenard (mandat započela 1. 2. 2022.)

Članovi Upravnog odbora (mandati započeli 1. 2. 2022.):

Sanja Simel Pranjić (predsjednica Upravnog odbora i zamjenica predsjednice Udruge)

Ozana Vignjević (tajnica Udruge)

Goran Schmidt (likvidator Udruge)

Ivan Lenard (član Upravnog odbora)

Senka Žižanović (članica Upravnog odbora)

 

Predsjednica Udruge i članovi Upravnog odbora izabrani su na Izbornoj skuštini održanoj 20. prosinca 2021. godine.

 

DRAGANA BOŽIĆ LENARD

PREDSJEDNICA ALUMNI UDRUGE

Dragana Božić Lenard završila je preddiplomski i diplomski studij engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti (prevoditeljski i nastavnički smjer) na Filozofskom fakultetu Osijek na kojemu je nastavila svoj put doktoriravši na poslijediplomskome studiju Jezikoslovlje, čime je stekla titulu doktora znanosti. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku na kojemu predaje kolegije engleskoga jezika za posebne svrhe. Područja su njezina znanstvenoga interesa engleski jezik za posebne svrhe, sociolingvistika i računalna lingvistika. Autorica je 20-ak znanstvenih radova, od kojih je neke izlagala na 10-ak međunarodnih konferencija na kojima je sudjelovala. Članica je znanstvenih i uredničkih odbora Discourse, Pragmatics and Sociolinguistics, Cambridge Scholars Publishing, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Educational Role of Language Journal, Studies in English Language Teaching, International Journal of Contemporary Education, English Literature and Language Review, International English for Specific Purposes Teachers’ Association, Academic and Scientific Research Barcelona i Crown Block International Bord u kojima je recenzirala preko 30 radova. Aktivno sudjeluje u programima popularizacije znanosti (Festival znanosti i Otvoreni četvrtak). U trenutnom sazivu (2022. – 2024.) obnaša ulogu predsjednice Alumni udruge Filozofskoga fakulteta Osijek.

 

 

SANJA SIMEL PRANJIĆ

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA I ZAMJENICA PREDSJEDNICE UDRUGE

Sanja Simel Pranjić završila je studij pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 2010. godine stekla titulu magistar pedagogije i magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Doktorirala je 2018. godine  u području pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju na temu “Pozitivna orijentacija u odgoju u kurikulumu obrazovanja učitelja”. Od 2012. godine do danas član je Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku, trenutno u zvanju poslijedoktoranda, te realizira kolegije Visokoškolska pedagogija, Vođenje kreativnosti, Kultura suvremene škole i (Opća) pedagogija (za nastavničke smjerove). Područja njenog znanstvenog interesa su pedagogija odnosa, odnos student (učenik)-nastavnik i profesionalni razvoj visokoškolskih nastavnika. Autorica je dvadesetak znanstvenih radova te redovno aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim konferencijama. Recenzirala je na desetke radova za inozemne i domaće časopise iz (šireg) područja pedagogije, te je članica Europske udruge za obrazovanje nastavnika (Association for Teacher Education in Europe: ATEE). Aktivno sudjeluje u realizaciji programa popularizacije znanosti poput Festivala znanosti. U budućem sazivu Alumni udruge Filozofskog fakulteta u Osijeku (2022. – 2024.) obnašat će ulogu zamjenice predsjednice te predsjednice Upravnog odbora.

 

 

OZANA VIGNJEVIĆ

TAJNICA I BLAGAJNICA ALUMNI UDRUGE

Ozana Vignjević, prof. mentor, rođena u Osijeku.

Završila je Filozofski fakultet i stekla zvanje profesora povijesti i hrvatskog jezika i književnosti. Radi kao profesorica povijesti u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića. Komunikativna, otvorena, pristupačna sklona timskom radu i samostalnom radu, kreativna, inovativna.

Na poziv Nikice Torbice uključuje se u rad Alumnija, gdje aktivno radi prvo kao članica upravnog odbora, a kasnije kao tajnica udruge.

Dobitnica je Volonterske nagrade u kategoriji angažman pojedinca, 2021. godine

 

 

IVAN LENARD

ČLAN UPRAVNOG ODBORA ALUMNI UDRUGE

Ivan Lenard na Filozofskom fakultetu  u Osijeku 2010. godine stječe zvanje magistra pedagogije i magistra edukacije povijesti. Na istom Fakultetu upisuje poslijediplomski studij Pedagogija, gdje 2021. godine stječe zvanje doktora znanosti, područje pedagogije. Trenutno radi u Osnovnoj školi Ladimirevci na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga. U srpnju 2021. godine napreduje u zvanje mentora. Do sada je sudjelovao na nekoliko znanstvenih konferencija međunarodnog i domaćeg karaktera te objavio sedam znanstvenih radova i dva prikaza knjiga. Član je međunarodne udruge International Association for the Educational Role of Language, skraćeno ERL Association – ERLA. Također, članom je uredničkog tima i recenzent u časopisima International Journal of Social Science Studies i International Journal of Contemporary Education te je recenzent u časopisu International Journal of Elementary Education. Do sada je recenzirao 12 znanstvenih radova. Ulogu člana Upravnog odbora Alumni udruge FFOS obnaša od  2020. godine.

 

 

GORAN SCHMIDT

ČLAN UPRAVNOG ODBORA ALUMNI UDRUGE

Docent na Katedri za primijenjenu lingvistiku Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek. Studirao na FFOS-u (u vrijeme početka njegova studija zvao se „Pedagoški fakultet“), na dvopredmetnom studiju Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti (prije „Bolonje“, integrirani četverogodišnji studijski program) od godine 2000. do 2005. Nakon kratkog zaposlenja u Srednjoj školi Valpovo kao nastavnik engleskog i njemačkog jezika (prvo polugodište šk. god. 2005/2006.), od 1. veljače 2006. počinje raditi na FFOS-u kao asistent. Studira na novoosnovanom poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlje na FFOSU od 2006. do 2012., kada stječe titulu dr.sc. disertacijom o prevođenju metafora s engleskog na hrvatski jezik. Nedugo zatim postaje viši asistent, a ubrzo i docent. Predaje Uvod u frazeologiju engleskog jezika (izborni kolegij na preddiplomskoj razini), te razne kolegije iz teorije i prakse prevođenja (obvezni i izborni kolegiji na diplomskom studiju engleskog i njemačkog jezika, smjer prevođenje). Istraživački interesi su mu vezani za prevođenje i konceptualne metafore, kao i povremene izlete u druga jezična područja. Član je udruge Alumni FFOS, kao i Upravnog odbora Udruge, od 2019. godine.

 

 

SENKA ŽIŽANOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

Dr. sc. Senka Žižanović docentica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje izvodi nastavu kolegija Didaktika, Multimodalna pedagogija, Suvremene nastavne strategije i Pedagoški praktikum. Poslijediplomski doktorski studij pedagogije završila je 2018. godine te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije. Od 2019. godine sudjeluje u izvođenju nastave pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Osijeku u nastavi kolegija Didaktika, Izrada kurikuluma i Metodika nastave. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na brojnim znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bila je članicom organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih i domaćih konferencija: međunarodna znanstvene konferencije CARN-ALARA: “Imagine Tomorrow: Practitioner Learning for the Future” (2019.); međunarodne znanstvene konferencije “Global and Local Perspectives of Pedagogy” (2016.); znanstveno-stručnog skupa „Partnerstvo u odgoju i obrazovanju“ (2015.). Članica je Povjerenstva Centra za didaktičko-metodička istraživanja na Filozofskom fakultetu Osijek. Od 2019. članica je projektnog tima radne skupine za pedagoge na HKO projektu Europskog socijalnog fonda UP.03.1.1.03.0056 Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora. U svojstvu suradnika sudjelovala je na ERASMUS+ projektu Interpreting Child-Centredness to Support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care. (2017-1-UK01-KA201-036798), trajanje projekta 2017.-2019. Područje njezina znanstvenog interesa je didaktika, osobito aktivno učenje, suvremene nastavne strategije, multimodalna pedagogija te kreativni ples i pokret u nastavi. Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva, DaCi ‒ Dance and the Child International; Ples i dijete – daCi Hrvatska te ATEE -Association for Teacher Education in Europe. Na posljednjoj je sjednici Skupštine Alumni udruge FFOS izabrana za članicu Upravnoga odbora, čiju će dužnost obnašati do 2024.

 

 


Kontakt

Sjedište je Udruge na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek.

E-mail: alumni.ffos@gmail.com

Facebook stranica: https://www.facebook.com/alumniudruga.ffos/

OIB: 22147257117

MB: 4882750

IBAN: HR6723600001102680614