Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 20. ožujka 2024.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (znanstvena polja: pravo i politologija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člankom 123. stavkom 1. i člankom 124. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 47. stavkom 1. i člankom 48. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku te posebne uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Kandidati Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac br. 1 – izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/).

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/).

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (“Narodne novine” broj 84/21.) i članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Svaki kandidat na natječaj obvezan je priložiti potpisan i popunjen Obrazac 9 (PRIVOLA) koji je objavljen na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem u navedenim rokovima na adresu: pisarnica@ffos.hr

s naslovom “za Natječaj – na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto docenta”