Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 17. prosinca 2021.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija (znanstvene grane opća pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest)
  3. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti).

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. i 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 1. i 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. – izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Kandidati Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 108. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. – za izbor u naslovno zvanje koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti), sukladno naslovnom zvanju i točki Natječaja na koju se prijavljuju.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr te putem e-pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkom 3. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (navesti koje) / naslovno suradničko zvanje asistenta”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.