Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 6. 12. 2023. (nove obavijesti)

15. 2. 2024.

OBAVIJEST O IZABRANOM KANDIDATU

NATJEČAJA OBJAVLJENOG 6. PROSINCA 2023. GODINE

  • Na natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu izabrana je dr. sc. Tihana Lubina.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku


13. 2. 2024.

OBAVIJEST O IZABRANOM KANDIDATU

NATJEČAJA OBJAVLJENOG 6. PROSINCA 2023. GODINE

  • Na natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto I. vrste-suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, nakon provedenog natječajnog postupka izabran/a je Katarina Bogatić.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto I. vrste-suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku


12. 1. 2024.

Obavijest kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto I. vrste-suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku objavljenog 6. prosinca 2023. godine, da će se razgovor/intervju s kandidatima koji su ostvarili pravo na II. razinu odabira održati 18. siječnja 2024. godine (četvrtak) u prostoriji broj 49 Fakulteta (drugi kat) u poslijepodnevnim satima. Obavijesti o terminu održavanja razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto I. vrste-suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno suradničko radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija (znanstvene grane opća pedagogija) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člankom 123. stavkom 1. i člankom 124. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 47. stavkom 1. i člankom 48. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. stavkom 7. i člankom 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.), člankom 123. stavkom 5. i člankom 124. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 47. stavkom 4. i člankom 48. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku te uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. – izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/).

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 5. – za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta koji je objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama / Dokumenti / Uvjeti napredovanja nastavnika / Pravilnici).

Kandidati Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su priložili prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze  o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku.

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac broj 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta:https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13. 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

 

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku: www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem u navedenim rokovima na adresu: pisarnica@ffos.hr.

  • s naslovom “za Natječaj – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) ”
  • s naslovom “za Natječaj – suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija (znanstvena grana opća pedagogija)”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.