Natječaj Filozofskoga fakulteta u Osijeku: 25. siječnja 2023. (NOVE OBAVIJESTI)

22. ožujka 2023.

  • Na natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: informacijske i komunikacijske znanosti i ekonomija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nakon provedenog natječajnog postupka izabrana je kandidatkinja doc. dr. sc. Ivana Stanić.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: informacijske i komunikacijske znanosti i ekonomija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


20. ožujka 2023.

  1. Na natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku, nakon provedenog natječajnog postupka izabran/a je Mia Filipov.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku


1. ožujka 2023.

Obavijest kandidatima natječaja – izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor

  • Jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku

objavljenog 25. siječnja 2023. godine, da će se razgovor/intervju s kandidatima koji su ostvarili pravo na II. razinu odabira održati 8. ožujka 2023. godine (srijeda) u prostoriji broj 9 Fakulteta (prizemlje) u popodnevnim satima.

Obavijest o terminu održavanja razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: informacijske i komunikacijske znanosti i ekonomija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. – izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/).

Pristupnici Natječaja pod točkama 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 115. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkama 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. – za izbor na suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Pristupnici Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze  o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku.

Pristupnici Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Pristupnici Natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su priložili prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Svi Pristupnici Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac broj 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta:https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem u navedenim rokovima na adresu: pisarnica@ffos.hr.

s naslovom “za Natječaj – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti / suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija ”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.