Otvoreno radno mjesto: KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

Odsjek za informacijske znanosti

KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

Poveznica na natječaj.

 

Radno mjesto

 RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 15.1.2024.


 29.1.2024.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA KNJIŽNIČARSKOG SURADNIKA


 Nije važno


 Opis poslova:
•             provodi zadaće iz djelokruga rada u okviru projekata knjižnice,
•             sudjeluje u organizaciji i provedbi knjižničnih događanja,
•             sudjeluje u postupcima digitalizacije građe,
•             naručuje materijalnu građu odobrenu za nabavu kupnjom
•             istražuje posjedovanje serijskih publikacija i izrađuje zapis o posjedovanju;
•             bilježi podatke o fondu pojedinog naslova serijskih publikacija;
•             inventarizira serijske publikacije,
•             sudjeluje u postupcima revizije, izlučivanja i otpisivanja knjižnične građe,
•             izdvaja i priprema građu za zaštitu,
•             izrađuje jednostavne izvorne bibliografske i normativne zapise ili dijelove bibliografskih i normativnih zapisa;
•             dodjeljuje jednostavne predmetne i klasifikacijske oznake;
•             preuzima zapise drugih knjižnica,
•             podržava izdavačku djelatnost Fakulteta kroz tehničku potporu znanstvenoj komunikaciji
•             indeksira građu za uvrštenje u različite popise, bibliografije i baze podataka,
•             sudjeluje u priređivanju stručnih skupova knjižnice,
•             obavlja sve poslove u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci te Standardom za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice,
•             obavlja i druge poslove po nalogu dekana i glavnog tajnika.

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
1. Jednog zaposlenika/ice na radno mjesto II. vrste – knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
2.1. Uvjeti za radno mjesto II. vrste iz prethodnog stavka:
– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva. Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji su završili drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ili s njim izjednačeni studij uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom preddiplomskom sveučilišnom studijskom programu iz informacijskih i komunikacijskih znanosti (PKK 30) u roku od dvije godine od dana zapošljavanja, nakon čega su obvezni položiti stručni ispit u roku od godinu dana
– položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika (kandidati bez položenog stručnog ispita isti su dužni položiti u roku od godinu dana nakon obavljenog jednogodišnjeg radnog staža na poslovima knjižničarskog suradnika)
– poznavanje rada na računalu
– poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
2. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja, a prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, Ul. Hahlić  6 uz naznaku „Natječaj za izbor na radno mjesto“. Prijave pristigle putem elektroničke pošte se neće razmatrati.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20),
– članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21),
dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje toga prava te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Tijekom selekcijskog postupka pristupnici mogu biti pozvani na razgovor.
Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Pravni fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.).
Pravni fakultet u Rijeci pridržava pravo poništiti ovaj natječaj.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežne stranice Pravnog Fakulteta u Rijeci.“


 

Poslodavac

 Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet u Rijeci


 pisana zamolba: Hahlić 6, 51000 Rijeka