Arhiva za ‘Napredovanja u zvanjima’ Kategoriju

Doc. dr. sc. Boris Badurina izabran u zvanje izvanrednog profesora

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2017/2018., održanoj 4. srpnja 2018. godine, doc. dr. sc. Boris Badurina izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Nastupno predavanje dr. sc. Kristine Feldvari

Dana 22. studenog 2018. godine dr. sc. Kristina Feldvari održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  kao predsjednice,  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i doc. dr. sc. Borisa Bosančića, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Jezici i sustavi za predmetno označavanje i pretraživanje”, a održano je u sklopu kolegija Predmetno označivanje i pretraživanje na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Nastupno predavanje dr. sc. Tomislava Jakopeca

Dana 21. studenog 2018. godine dr. sc. Tomislav Jakopec održao je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića  kao predsjednika,  izv. prof. dr. sc. Borisa Badurine i doc. dr. sc. Milijane Mičunović, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Verzioniranje izvornog koda”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko-komunikacijska struktura na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Stanarević Katavić

 

Dana 16. listopada 2018. godine dr. sc. Snježana Stanarević Katavić održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković kao predsjednice, prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  i doc. dr. sc. Ivane Martinović, kao članica, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Izazovi informacijskog ponašanja u kontekstu informacijskog obilja”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko ponašanje korisnika na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Nastupno predavanje dr. sc. Milijane Mičunović

Dana 25. listopada 2017. godine dr. sc. Milijana Mičunović održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića kao predsjednika, doc. dr. sc. Borisa Bosančića i doc. dr. sc. Boris Badurina, kao članova, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Transhumanistički pogled na čovjekovu tjelesnu, mentalnu i duhovnu “evoluciju”, a održano je u sklopu kolegija Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Prof. dr. sc. Damir Hasenay izabran u redovitog profesora u trajnom zvanju

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016./2017. prof. dr. sc. Damir Hasenay izabran je u znanstveno-zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na znanstveno-radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijskog inženjerstva, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran u zvanje redovitog profesora

Na 9. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016/2017., održanoj 28. lipnja 2017. godine, izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Izbor u više zvanje

Dana 14. listopada 2016. dr. sc. Darko Lacović izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Nastupno predavanje dr. sc. Anite Papić

12. listopada 2016. dr. sc. Anita Papić održala je nastupno predavanje na temu “Teorijski i metodološki aspekti infometrije“ za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija.

Nastupno je predavanje održano pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoranom Velagićem, predsjednikom doc. dr. sc. Borisom Badurinom, članom i doc. dr. sc. Borisom Bosančićem, članom, te pred nastavnicima i studentima.

Izbori u viša zvanja

Dana 30. travnja 2014. godine Kornelija Petr Balog izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Pretraživanje
Arhiva