Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 24. veljače 2023. (nove obavijesti)

Obavijest kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku
objavljenog 24. veljače 2023. godine da je nakon provedenog natječajnog postupka na natječaju izabran Ivan Fremec.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.


5. 4. 2023.

Obavijest kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku

objavljenog 24. veljače 2023. godine da će se razgovor/intervju s kandidatima koji su ostvarili pravo na II. razinu odabira održati 11. travnja 2023. godine (utorak) u prostoriji broj 39 Fakulteta u poslijepodnevnim satima.

Obavijesti o točnim terminima održavanja razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku


22. 3. 2023.

Odluka Dekana o izboru


21. 3. 2023.

Rezultati II. razine odabira kandidata i ukupni rezultati I. i II. razine odabira kandidata


20. 3. 2023.

Rezultati pisane provjere znanja I. razine i poziv na II. razinu odabira kandidata


14. 3. 2023.

Poziv na pisanu provjeru znanja


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – ekonom u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 39. stavcima 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 115. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. – za izbor na suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su priložili prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

 

Pristupnici Natječaja pod točkom 2. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završena srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva u struci

Na mrežnoj stranici fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta III. vrste – ekonom.

Pristupnici Natječaja pod točkom 2. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala svjedodžbu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
 • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

Pristupnici Natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Pristupnici Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze  o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku.

Svi Pristupnici Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac broj 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta:https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Pristupnici Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

 

Natječaj pod točkom 1. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkom 2. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku: www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem u navedenim rokovima na adresu: pisarnica@ffos.hr.

s naslovom “za Natječaj – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest)” / “za Natječaj – radno mjesto III. vrste – ekonom”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.


Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta