Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 3. svibnja 2024.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 NATJEČAJ

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana teorija i povijest književnosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na znanstvenom projektu “Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća” (šifra projekta: UIP-2020-02-3695) financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 44. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 119/2022.), člankom 130. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 54. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/ ).

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati obvezne uvjete i priložiti dokaze za:

  1. završen doktorski studij u znanstvenom području humanističkih znanosti i znanstvenom polju filologija (znanstvena grana teorija i povijest književnosti)
  2. diploma o studiju o stečenom akademskom nazivu.

Dodatno će se vrednovati:

  1. Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  2. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim skupovima iz znanstvene grane teorije i povijesti književnosti
  3. Završen studij njemačkog jezika i književnosti i/ili engleskog jezika i književnosti (prednost imaju kandidati koji imaju završena oba studija).

Kandidati Natječaja podnose prijavu na natječaj prema Obrascu za prijavu na natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr.).

Kandidati Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr te putem e-pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju kriterija u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Kandidati Natječaja koji na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21.) i članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati Natječaja koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Svaki kandidat na natječaj obvezan je priložiti potpisan i popunjen Obrazac 9 (PRIVOLA) koji je objavljen na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Kandidati Natječaja prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose elektroničkim putem u navedenim rokovima na adresu: pisarnica@ffos.hr.

– s naslovom “za Natječaj – viši asistent na projektu”

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

 

Obrazac za prijavu na natječaj