Budućim studentima

Prijelazi na Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku

PREDDIPLOMSKI STUDIJ INFORMATOLOGIJE

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Preddiplomski studij informatologije (jednopredmetni) osposobljava studente za jednostavnije poslove organizacije, zaštite i posredovanja informacija te oblikovanje informacijskih usluga i proizvoda za različite skupine korisnika. Stečena znanja primjenjuju se u knjižnicama, arhivima, pismohranama, muzejima, nakladničkim kućama, školama, informatičkim tvrtkama, a moguće ih je primijeniti i u svim drugim poslovnim sustavima gdje se pojavljuje potreba za organizacijom i posredovanjem informacija.

Posebna se pozornost tijekom studija posvećuje praktičnom radu i stjecanju iskustva u praksi.

Završetkom Preddiplomskoga studija informatologije stječe se zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatologije.

Na diplomskoj razini moguće je studirati dvopredmetne kombinacije studija Informatologije, Informacijske tehnologije i Nakladništva.

 

DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATOLOGIJE

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Dvopredmetni diplomski studij informatologije usmjeren je na tri temeljna stupa studija: organizaciju informacija, zaštitu informacija te prezentaciju i posredovanje informacija. Cilj Dvopredmetnog diplomskog studija informatologije jest obrazovati stručnjake koji će biti sposobni:

 • pretraživati i pronalaziti relevantne informacije neovisno o temi u različitim informacijskim izvorima
 • organizirati informacije u fizičkom i digitalnom okruženju
 • zaštititi informacije kako bi one bile dugoročno dostupne i upotrebljive
 • kreirati specifične informacijske proizvode, službe i usluge za različite korisničke skupine
 • vizualno organizirati i prezentirati informacije
 • vrednovati informacije i posredovati ih različitim skupinama korisnika.

Sadržaji unutar kolegija koji se nalaze u ova tri temeljna stupa usmjereni su na informaciju u najširem značenju (bez obzira na vrstu informacije i njezin pojavni oblik, ustanovu unutar koje se nalaze informacije ili krajnju skupinu korisnika za koju se rade usluge).

Studenti koji budu završili Dvopredmetni diplomski studij informatologije mogu stečene kompetencije primjenjivati za obavljanje poslova u svim fizičkim i mrežnim okruženjima gdje postoji potreba rada s informacijama i korisnicima informacija u najširem smislu riječi (u knjižnicama, arhivima, pismohranama, muzejima, nakladničkim kućama, školama, informatičkim tvrtkama te svim poslovnim sustavima gdje se pojavljuje potreba za organizacijom i posredovanjem informacija, poput prometnih, bankarskih, industrijskih, trgovačkih i drugih komercijalnih i nekomercijalnih sustava).

Uvjet za upis na Dvopredmetni diplomski studij informatologije je završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova, ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita prija polaganja kolegija iz redovnog programa. Točan broj razlikovnih kolegija ovisi o prethodno završenom preddiplomskom studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa.

Završetkom Diplomskoga studija informatologije stječe se zvanje magistar/magistra informatologije.

 

DIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Dvopredmetni diplomski studij informacijske tehnologije usmjeren je na tri temeljna stupa studija kojima se putem informacijske tehnologije student osposobljava za:

 • projektiranje informacijskih sustava
 • programiranje aplikativnih rješenja
 • integraciju informacijskih sustava u organizacijama

Sadržaji unutar kolegija koji se nalaze u ta tri temeljna stupa usmjereni su na primjenu informacijske tehnologije u rješavanju problema digitalnog doba današnjice. Studij potiče inovativna rješenja u domeni izrade društveno korisnih proizvoda i usluga u najširem značenju (bez obzira na vrstu informacije i njen pojavni oblik, ustanovu unutar koje se nalaze informacije ili krajnju skupinu korisnika za koju se rade usluge).

Cilj studija je obrazovati stručnjake koji će biti sposobni:

 • analizirati, oblikovati i održavati informacijski sustav
 • samostalno koristiti tehnike programiranja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda ili usluga za specifične potrebe korisnika
 • upravljati informacijskim sustavima u različitim organizacijama.

Uvjet za upis na Dvopredmetni diplomski studij informacijske tehnologije je završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova, ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita prija polaganja kolegija iz redovnog programa. Točan broj razlikovnih kolegija ovisi o prethodno završenom preddiplomskom studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa.

Završetkom Diplomskoga studija informatologije stječe se zvanje magistar/magistra informacijske tehnologije.

 

DIPLOMSKI STUDIJ NAKLADNIŠTVA

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Ciljevi su Dvopredmetnog diplomskog studija nakladništva obrazovanje stručnjaka koji će kompetentno odgovoriti novim potrebama tržišta rada, koji će razumjeti i razvijati nakladništvo kao djelatnost koja osigurava nesmetan protok znanja i informacija, koji će unaprjeđivati nakladničke proizvode implementacijom novih tehnologija, koji će sudjelovati u diseminaciji nacionalne baštine i znanosti na tiskanim, mrežnim i mobilnim platformama te koji će proučavati i razvijati raznolike aspekte nakladništva kao djelatnosti i znanosti.

Završetkom Diplomskog studija nakladništva student je osposobljen za obavljanje sljedećih poslova:

 • istraživanje tržišta i propitivanje mogućnosti djelovanja nakladničke kuće te analiza postojećih i stvaranje novih tržišnih niša
 • izbor, kontaktiranje, angažiranje ili prihvaćanje autora i autorskih rukopisa,
 • stjecanje, uređivanje i diseminacija rukopisa i susljedna prilagodba plasmana rukopisa različitim nakladničkim proizvodima
 • kontekstuiranje specifičnih nakladničkih proizvoda i primjena adekvatnih postupaka oblikovanja, distribucije i marketinga
 • procjena prikladnosti sadržaja za određeno nakladničko područje slijedom znanja o strukturi nakladničkih područja i odlikama svakog od njih
 • „spajanje“ marketinških i distribucijskih modela s određenim autorima i autorskim rukopisima
 • procjena kvalitete autorskog djela, troškova proizvodnje i mogućnosti prodaje i donošenje odluke o isplativosti investiranja u određene autore ili projekte
 • procjena kulturne i znanstvene vrijednosti autorskog djela uz pomoć recenzenata i ostalih stručnjaka
 • uređivanje i sudjelovanje u oblikovanju knjige s ciljem zadovoljavanja očekivanja autora i u skladu sa specifičnostima nakladničkog područja
 • korištenje novih tehnologija s ciljem smanjivanja troškova proizvodnje, razvijanje novih marketinških tehnika s ciljem korištenja „digitalnih komunikacijskih kanala“
 • promocija knjige ciljanim kupcima, posrednicima (npr. knjižarima) i ključnim kupcima (npr. ministarstvima, školskim aktivima i sl.)
 • izrada kratkoročnog i dugoročnog nakladničkog plana i susljedno vođenje evidencije o slijedu uredničkih postupaka i pravodobnosti tih radnji.

Uvjet za upis na Dvopredmetni diplomski studij nakladništva je završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova.

Završetkom diplomskoga studija stječe se zvanje magistar/magistra nakladništva

 

KRITERIJI SASTAVLJANJA RANG-LISTE ZA UPIS      

Informatologija (jednopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

%                   broj bodova

 • Ocjene iz srednje škole                       30%                      300
 • Obvezni dio državne mature

Hrvatski jezik                 razina A                    30%                       300

Matematika                   razina B                    15%                       150

Strani jezik                    razina A                     25%                       250

 • Rezultati natjecanja

– Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:
– Hrvatskoga jezika                                10%                        100
– Matematike                                          10%                        100
– Stranoga jezika                                    10%                        100
– Informatike                                          10%                        100

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima iznosi 10% (100 bodova).