Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 23. ožujka 2022. (nove obavijesti)

15. 6. 2022.

Odluka o neizboru kandidata


12. 4. 2022.

Odluka o izboru spremača


11. 4. 2022.

Obavijest kandidatu


7. 4. 2022.

Odluka o izboru


6. 4. 2022.

Obavijest kandidatu


4. 4. 2022.

Poziv na usmeni razgovor (intervju)


1. 4. 2022.

Poziv na usmeni razgovor (intervju)


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane kroatistika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti)
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti – za njemačku književnost) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti)
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste–stručni suradnik za računovodstvene poslove u Pododsjeku/Uredu za računovodstveno-financijske poslove u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti)
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-namještenik (spremačica) u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti).

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. – izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/).

Kandidati Natječaja pod točkom 2. i 3. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te člancima 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 107. i 117. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 2. i 3. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 3. – izbor u nastavno zvanje i na nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Kandidati Natječaja pod točkama 1. do 3. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Kandidati pod točkom 4. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni ili dodiplomski sveučilišni studij ekonomije (mag.

oec/dipl. oec.)

 • jedna godina radnog iskustva

Na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste-stručni suradnik za računovodstvene poslove.

Kandidati pod točkom 5. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • osnovno ili srednje obrazovanje

 

Na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta IV. vrste-namještenik (spremačica).

 

Kandidati pod točkom 4. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala diplomu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu

Kandidati pod točkom 5. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala svjedodžbu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja

 

Kandidati Natječaja pod točkom 4. i 5. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Natječaj pod točkama 1. do 3. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkama 4. i 5. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju / nastavno radno mjesto predavača (navesti koje) / radno mjesto I. vrste-stručni suradnik / radno mjesto IV. vrste namještenik – spremačica”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.

Izvodi iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta